Norėdami naudotis Investologija.lt elektronine parduotuve (toliau e-parduotuvė) privalote sutikti su žemiau pateiktomis pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis ir jų laikytis. Paymėdami varnelę ties „Su taisyklėmis sutinku“ patvirtinate, kad pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas perskaitėte, supratote ir sutinkate jų laikytis.

1. Pirkimo pardavimo sutarties šalys ir pikrimo objektas
1.1 Ši pirkimo – pardavimo sutartis sudaroma tarp Justino Jazepčiko (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas) dėl elektroninės knygos (toliau – e-knyga) įsigijimo.

2. E-knygos užsakymas, pristatymas  ir pinigų grąžinimas
2.1. Pirkėjas užsako e-knygas, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir pinigai yra įskaitomi į Pardavėjo sąskaitą. Pirkėjas, už e-knygą gali apmokėti vienu iš www.investologija.lt svetainės e-parduotuvėje nurodytų atsiskaitymo būdų: elektronine bankininkyste arba Paypal sistema.
2.2. Pardavėjas pradeda vykdyti e-knygių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už e-knygas ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke. Pirkėjas sutinka, kad Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai Pardavėjas Pirkėjui pateikia nuorodą kaip atsisiųsti e-knygą. Nuorodą pardavėjas privalo pateikti bent vienu iš dviejų būdų: svetainėje po Pirkėjo atsiskaitymo patalpinta knygos siuntimo nuoroda arba Pirkėjui e-paštu išsiųsta nuoroda.
2.3. Įsigijęs e-knygą pirkėjas gali vieną kartą atsisiųsti knygos kopiją pagal Pardavėjo pateiktą e-knygos siuntimo nuorodą. E-knygos siuntimo nuoroda pirkėjui pateikiama iškarto po apmokėjimo atsidariusiame „krepšelio“ puslapįyje ir pirkėjo nurodytu e-paštu. Nuorodos galiojimo laikas – 30 kalendorinių dienų. Praėjus 30 dienų po e-knygos užsakymo, laikoma, kad Pardavėjas e-knygą pateikė Pirkėjui. Pardavėjas nėra atsakingas už e-knygų pristatymą, jeigu Pirkėjas knygą vėluoja siųstis vėliau nei yra aktyvi e-knygos atsisiuntimo nuoroda.
2.4. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos e-knygos nepristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės (internetinio ryšio ir elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus) ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir užkirsti kelio šių tokių pasekmių atsiradimui.
2.5. Pirkėjas paspausdamas mygtuką „Apmokėti“ ir apmokėdamas užsakymą praranda teisę atsisakyti e-knygos, kadangi e-knyga Pirkėjui pateikiama iš karto po apmokėjimo.
2.6. Pardavėjas, pagal Pirkėjo pareikalavimą, privalo grąžinti už e-knygą sumokėtus pinigus, jeigu e-knyga neatitiko pirkėjo lūkesčių.

3. Autorinėių ir intelektinių teisių apsauga
3.1. Pirkėjas patvirtina, kad e-knygas įsigyja asmeniniam (ne komerciniam) naudojimui.
3.2. Visos teisės į e-knygą yra saugomos. Pirkėjui nesuteikiamos teisės e-knygos ar jos dalių atgamiti jokia forma, kopijuoti, padaryti viešai prieinama ir platinti bet kokiais kitais būdais ir (arba) kitaip naudoti nei nurodyta šioje sutartyje be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.
3.3. Suprasdamas, kad Pirkėjas neturi autorinių ir intelektinių teisių į e-knygos turinį, Pirkėjas įsipareigoja e-knygą naudoti taip, kad nebūtų pažeistas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, e-knygos autoriaus intelektinės ir turtinės teisės į e-knygą, pasižada neplatinti knygos, neperduoti e-knygos kitiems asmenims, nesudaryti sąlygų kitiems asmenims e-knyga naudotis. Jeigu Pirkėjas nesilaiko šiame punkte nurodytų nuostatų, jis įsipareigoja atlyginti e-knygos autoriui nuostolius. E-knygos autorius turi teisę į tokį žalos atlyginimą bet kuriuo metu, nes šios pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos galioja visą e-knygos naudojimosi laikotarpį. Žala e-knygis autoriui atlyginama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
3.4. Draudžiama panaikinti e-knygos apsaugą (Pardavėjo patalpintą prekinius ženklus), pašalinti e-knygos pavadinimą, viršelį, šriftų rinkinį ir (arba) ir kitus su e-knygos turiniu susijusius elementus.

4. Komentarų pateikimo sąlygos
4.1. Pirkėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie www.investologija.lt platinamas e-knygas. Pirkėjas įsipareigoja, jo pateiktas e-knygų vertinimas nebus apgaulingas ir klaidinantis, nepažeis e-knygos autoriaus teisių ir interesų, nepažeis visuomenės moralės principų ir žmogaus teisių, nešmeiš kitų asmenų, nepažeis Lietuvos Respublikos įstatymų ir nesukurs teisinių įsipareigojimų Pardavėjui.
4.2. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti Pirkėjo komentarus apie tai jo neinformavęs.
4.3. Pirkėjas supranta ir patvirtina, kad Pardavėjas nėra atsakingas už Pirkėjo komentaruose pateiktą informaciją.

5. E-knygoje nurodytų startegijų praktinis taikymo rizika
5.1. Pirkėjas supranta ir patvirtina, kad Pardavėjas nėra atsakingas ir neprisiima įsipareigojimų už Pirkėjo investavimo rezultatus. E-knygoje aprašytos investavimo strategijos, rodikliai ar kita medžiaga (toliau – informacija) yra pateikiama tik švietimo bei mokymo tikslais ir neturėtų būti vertinama kaip siūlymas pirkti ar parduoti finansines priemones. Investavimas yra rizikingas ir gali sąlygoti dalies arba viso investuoto turto praradimą. Priklausomai nuo Pirkėjo patirties, žinių ir finansinės situacijos investavimo strategijos pateiktos e- knygoje gali neatitikti Pirkėjo poreikių ir rizikos tolerancijos. Pardavėjas negarantuoja, kad e-knygoje minimos investavimo strategijos bus pelningos, padės išvengti nuostolių, o strategijų efektyvumo rodikliai nesuprastės. E-knygoje analizuojamų strategijų praeities rezultatai negarantuoja pelno ateityje. Ateityje strategijų rezultatai gali būti blogesni nei e-knygoje nurodyti. Pardavėjas Pirkėjui nerekomenduoja priimti investicinių sprendimų vadovaujantis tik e-knygoje pateikta informacija. Prieš priimant investicinį sprendimą, Pirkėjui būtina savarankiškai atlikti investvimo strategijos analizę ir pasikonsultuoti su finansų konsultantu.

6. Duomenų apsauga
6.1. Pirkėjas sutinka kad jis, o ne Pardavėjas, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų Pirkėjui įsigyti www.investologija.lt e-knygas slaptumą. Pirkimo duomenys – tai Pirkėjo e-pašto adresas, vardas, pavardė, adresas, telefonas, kuriuos Pirkėjui būtina nurodyti, norint įsigyti e-knygą. Pardavėjas nėra atsakingas už Pirkėjo nuostolius dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus arba neišsamius duomenis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis neatskleisti Kliento duomenų kitoms šalims, nesusijusiomis su www.investologija.lt veikla.
6.3. Pirkėjo pateikti asmeniniai duomenys nėra teikiami jokiems duomenų gavėjams, išskyrus, kai to reikalauja kompetentingos valstybinės institucijos.
6.4. Pirkėjas turi teisė reikalauti Pardavėją sunaikinti jos sukauptus Pirkėjo asmens duomenis. Pardavėjas, atsižvelgdamas į Pirkėjo pareikalavimą privalo sunaikinti sukauptus Pirkėjo duomenis ir apie tai infrmuoti Pirkėją.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šias pirkidmo-pardavimo sutarties sąlygas, pakeitimus paskelbiant (atnaujinant informaciją) svetainėje www.investologija.lt.
7.2. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia svetainėje https://investologija.lt/kontaktai/ nurodytu adresu.
7.3. Pirkėjas sutinka, kad e-laiškų kopijos yra tinkamas įrodymas apie informacijos Pirkėjui pateikimą.