Norėdami naudotis investologija.lt/premium elektronine parduotuve (toliau e-parduotuvė), Investologija.lt/Justino Jazepčiko prekėmis ir paslaugomis (knygomis, e-knygomis, video seminarais, fiziniais seminarais) privalote sutikti su žemiau pateiktomis pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis ir jų laikytis. Paymėdami varnelę ties „Su taisyklėmis sutinku“ patvirtinate, kad pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas perskaitėte, supratote ir sutinkate jų laikytis.

1. Pirkimo pardavimo sutarties šalys ir pikrimo objektas
1.1 Ši pirkimo – pardavimo sutartis sudaroma tarp Justino Jazepčiko (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas) dėl knygų, elektroninių knygų, video ir fizinių seminarų (toliau – prekės ir paslaugos) įsigijimo.

2. Prekių ir paslaugų užsakymas, pristatymas  ir pinigų grąžinimas
2.1. Pirkėjas užsako produktus ir paslaugas, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir pinigai yra įskaitomi į Pardavėjo sąskaitą. Pirkėjas, už produktus ir paslaugas gali apmokėti vienu iš www.investologija.lt/premium svetainės e-parduotuvėje nurodytų atsiskaitymo būdų: elektronine bankininkyste arba Paypal sistema.
2.2. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių ir paslaugų užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes ir paslaugas ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke. Pirkėjas sutinka, kad Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai Pardavėjas Pirkėjui pateikia nuorodą kaip atsisiųsti prekes ir paslaugas. Nuorodą pardavėjas privalo pateikti bent vienu iš dviejų būdų: svetainėje po Pirkėjo atsiskaitymo patalpinta prekių ir paslaugų siuntimo nuoroda arba Pirkėjui e-paštu išsiųsta nuoroda.
2.3. Įsigijęs prekes ir paslaugas pirkėjas gali vieną kartą atsisiųsti skaitmeninių prekių kopiją pagal Pardavėjo pateiktą  siuntimo nuorodą. Prekių ir paslaugų siuntimo nuoroda pirkėjui pateikiama iškarto po apmokėjimo atsidariusiame „krepšelio“ puslapįyje ir pirkėjo nurodytu e-paštu. Nuorodos galiojimo laikas – 30 kalendorinių dienų. Praėjus 30 dienų po  užsakymo, laikoma, kad Pardavėjas prekes ir paslaugas pateikė Pirkėjui. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių ir paslaugų pristatymą, jeigu Pirkėjas prekes ir paslaugas vėluoja siųstis vėliau nei yra aktyvi prekių ir paslaugų atsisiuntimo nuoroda.
2.4. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytų prekių ir paslaugų nepristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės (internetinio ryšio ir elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus) ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir užkirsti kelio šių tokių pasekmių atsiradimui.
2.5. Pirkėjas paspausdamas mygtuką „Apmokėti“ ir apmokėdamas užsakymą praranda teisę atsisakyti e-knygos ir video seminaro, kadangi e-knyga ir video seminaras Pirkėjui pateikiama iš karto po apmokėjimo.

3. Autorinėių ir intelektinių teisių apsauga
3.1. Pirkėjas patvirtina, kad prekes ir paslaugas įsigyja asmeniniam naudojimui. Pirkėjas sutinka visą prekėse ir paslaugose pateiktą medžiagą (įskaitant spausdintinį ir elektroninį formatą bei visus ranka ar elektroniniu būdu rašytus užrašus) naudoti tik asmeninėms reikmėms. 
3.2. Visos teisės į prekes ir paslaugas yra saugomos. Pirkėjui nesuteikiamos teisės prekių ir paslaugų ar jos dalių atgamiti jokia forma, kopijuoti, persi7sti, padaryti viešai prieinama ir platinti bet kokiais kitais būdais ir (arba) kitaip naudoti nei nurodyta šioje sutartyje be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.
3.3. Suprasdamas, kad Pirkėjas neturi autorinių ir intelektinių teisių į prekių ir paslaugų turinį, Pirkėjas įsipareigoja prekes ir paslaugas naudoti taip, kad nebūtų pažeistas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, prekių ir paslaugų autoriaus intelektinės ir turtinės teisės į prekes ir paslaugas, pasižada neplatinti prekių ir paslaugų, neperduoti prekių ir paslaugų kitiems asmenims, nesudaryti sąlygų kitiems asmenims naudotis prekėmis ir paslaugomis. Jeigu Pirkėjas nesilaiko šiame punkte nurodytų nuostatų, jis įsipareigoja atlyginti autoriaus patirtus nuostolius. Prekių ir paslaugų autorius turi teisę į tokį žalos atlyginimą bet kuriuo metu, nes šios pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos galioja visą prekių ir paslaugų naudojimosi laikotarpį. Žala prekių ir paslaugų autoriui atlyginama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
3.4. Draudžiama panaikinti prekių ir paslaugų apsaugą (Pardavėjo patalpintą prekinius ženklus), pašalinti prekių ir paslaugų pavadinimą, viršelį, šriftų rinkinį ir (arba) ir kitus su turiniu susijusius elementus.
3.5. Pirkėjas patvirtina, kad supranta, jog prekėse ir paslaugose pateikta informacija sudaro komercinę paslaptį ir yra saugoma pagal Lietuvos autorių teisių įstatymus. 
3.6. Fizinių seminarų auditorijoje fotografavimas, video ar garso įrašas griežtai draudžiamas.

4. Komentarų pateikimo sąlygos
4.1. Pirkėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie www.investologija.lt/premium platinamas prekes ir paslaugas. Pirkėjas įsipareigoja, jo pateiktas prekių ir paslaugų vertinimas nebus apgaulingas ir klaidinantis, nepažeis prekių ir paslaugų autoriaus teisių ir interesų, nepažeis visuomenės moralės principų ir žmogaus teisių, nešmeiš kitų asmenų, nepažeis Lietuvos Respublikos įstatymų ir nesukurs teisinių įsipareigojimų Pardavėjui.
4.2. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti Pirkėjo komentarus apie tai jo neinformavęs.
4.3. Pirkėjas supranta ir patvirtina, kad Pardavėjas nėra atsakingas už Pirkėjo komentaruose pateiktą informaciją.

5. Prekių ir paslaugų praktinio taikymo rizika
5.1. Pirkėjas supranta ir patvirtina, kad Pardavėjas nėra atsakingas ir neprisiima įsipareigojimų už Pirkėjo investavimo rezultatus. Prekėse ir paslaugose aprašytos investavimo strategijos, rodikliai ar kita medžiaga (toliau – informacija) yra pateikiama tik švietimo bei mokymo tikslais ir neturėtų būti vertinama kaip siūlymas pirkti ar parduoti finansines priemones. Investavimas yra rizikingas ir gali sąlygoti dalies arba viso investuoto turto praradimą. Priklausomai nuo Pirkėjo patirties, žinių ir finansinės situacijos investavimo strategijos pateiktos prekėse ir paslaugose gali neatitikti Pirkėjo poreikių ir rizikos tolerancijos. Pardavėjas negarantuoja, kad prekėse ir paslaugose minimos investavimo strategijos bus pelningos, padės išvengti nuostolių, o strategijų efektyvumo rodikliai nesuprastės. Prekėse ir paslaugose analizuojamų strategijų praeities rezultatai negarantuoja pelno ateityje. Ateityje strategijų rezultatai gali būti blogesni nei nurodyti prekėse ir paslaugose. Pardavėjas Pirkėjui nerekomenduoja priimti investicinių sprendimų vadovaujantis tik prekėse ir paslaugose pateikta informacija. Prieš priimant investicinį sprendimą, Pirkėjui būtina savarankiškai atlikti investvimo strategijos analizę ir pasikonsultuoti su finansų konsultantu.
5.2. Prekėse ir paslaugose pateikiama informacija buvo gauta iš šaltinių, kurie laikomi patikimais, tačiau tai negarantuoja visiško informacijos tikslumo ir užbaigtumo.

6. Duomenų apsauga
6.1. Pirkėjas sutinka kad jis, o ne Pardavėjas, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų Pirkėjui įsigyti www.investologija.lt/premium prekes ir paslaugas slaptumą. Pirkimo duomenys – tai Pirkėjo e-pašto adresas, vardas, pavardė, adresas, telefonas, kuriuos Pirkėjui būtina nurodyti, norint įsigyti prekes ir paslaugas. Pardavėjas nėra atsakingas už Pirkėjo nuostolius dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus arba neišsamius duomenis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis neatskleisti Kliento duomenų kitoms šalims, nesusijusiomis su www.investologija.lt veikla.
6.3. Pirkėjo pateikti asmeniniai duomenys nėra teikiami jokiems duomenų gavėjams, išskyrus, kai to reikalauja kompetentingos valstybinės institucijos.
6.4. Pirkėjas turi teisė reikalauti Pardavėją sunaikinti jos sukauptus Pirkėjo asmens duomenis. Pardavėjas, atsižvelgdamas į Pirkėjo pareikalavimą privalo sunaikinti sukauptus Pirkėjo duomenis ir apie tai infrmuoti Pirkėją.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šias pirkidmo-pardavimo sutarties sąlygas, pakeitimus paskelbiant (atnaujinant informaciją) svetainėje www.investologija.lt.
7.2. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia svetainėje https://investologija.lt/premium/kontaktai/ nurodytu adresu.
7.3. Pirkėjas sutinka, kad e-laiškų kopijos yra tinkamas įrodymas apie informacijos Pirkėjui pateikimą.